stage_image1_lg

Vaše jistota na cestách – peníze zpět při poškození pneu.

Pravidla

 
Úplná pravidla garančního programu “ContiGarant”
Česká republika

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel garančního programu “ContiGarant” (dále jen “programu”). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla programu uvedená na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.,

 

Pořadatelem programu je: 

Continental Barum s.r.o., se sídlem Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, Česká republika
IČ: 45788235
zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15057
(dále jen „pořadatel“)

 

Organizátorem programu je:

FACEX Production s.r.o., se sídlem Žerotínova 720/16, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika
IČ: 26867583
zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50800
(dále jen „organizátor“).

 

1. Doba trvání programu:

Program trvá od 1. 9. 2016 00:00:01 hod. na dobu neurčitou resp. do doby rozhodnutí pořadatele o ukončení programu (dále jen „doba trvání programu“). Nejméně však 12 měsíců od poslední registrace uživatele do programu. Na ukončení programu bude spotřebitel adekvátně upozorněn.

  

2. Místo konání programu:

Program probíhá na území České republiky výhradně prostřednictvím webových stránek: www.contigarant.cz  (dále jen “webová aplikace”).

 

3. Produkty s garancí:

Do programu je možné se zapojit pouze jednorázovým nákupem vybraných výrobků, jimiž jsou:

 • 1-4 kusy osobních, SUV a nebo 4x4 pneumatik značky Continental zakoupených a namontovaných u oficiálního, resp. Smluvního partnera pořadatele (dále jen „smluvní partner“). Seznam smluvních partnerů je uveden na webových stránkách www.contigarant.cz, (dále jen „produkty s garancí“).
 • při nákupu více než 4 kusů vybraných pneumatik, musí být realizována další registrace produktů.

 

4. Garance:

Limit plnění je poskytován ve výši 100 % původní maloobchodní nákupní ceny při zbytkové hloubce dezénu do 4 mm u letních, zimních i celoročních osobních, SUV a 4x4 pneumatik.

 

5. Garanci lze uplatnit pouze na:

 1. osobní, SUV a 4x4 pneumatiky Continental zakoupené a namontované u smluvních partnerů pořadatele. Seznam smluvních partnerů je uveden na webových stránkách programu www.contigarant.cz
 2. pneumatiky registrované do 30 dnů od data prvního nazutí na vozidlo u smluvního partnera pořadatele, uvedeného na www.contigarant.cz; maximálně po dobu 12 měsíců od okamžiku nazutí
 3. neopravitelná poškození vzniklá při běžném provozu, jako je roztržení bočnice pneu o cizí předmět, poškození o obrubník, průpich většího průměru, proražení pneumatiky atd. V případě vandalismu či jeho úmyslného poškození platí garance pouze při předložení protokolu PČR
 4. DOT (týden a rok výroby) kód pneumatiky nesmí být starší 5ti let
 5. pneumatiky do minimální zbytkové hloubky dezénu 4 mm u letních i zimních pneumatik
 6. cena pneumatik uvedená na garanční účtence odpovídá jejich tržní hodnotě
 7. vztahuje se pouze na původního kupujícího – dle registrace. Garanční program ContiGarant je nepřenosný a nelze jej převádět na jiné osoby

 

6. Garanci nelze uplatnit na:

 1. jiné pneumatiky než jsou uvedené v bodu 5
 2. VAN pneumatiky Continental
 3. odtah do nejbližšího servisu, opravu nebo výměnu pneumatik případně náhradní vozidlo atd.; případně požadovat náhradu těchto nákladů
 4. pneumatiky, u kterých při garančním plnění nelze doložit původ nebo způsob poškození – neúplné pneumatiky
 5. krádeže a živelnou událost
 6. již opravované pneumatiky
 7. výrobní vady pneumatik, jejich nadměrné nebo nerovnoměrné opotřebení způsobené mechanickými poruchami, nesprávným huštěním nebo špatným technickým stavem vozidla, na opotřebení vzniklé vlivy podvozkových částí vozidla (tlumiče, geometrie) a hloubku dezénu
 8. pneumatiky, které jsou užívány v rozporu s podmínkami stanovenými výrobcem vozidla
 9. pneumatiky používané na automobilových soutěžích nebo jiných akcích neodpovídajících běžnému provozu
 10. pneumatiky, které byly zakoupeny společně s novým vozidlem, tj. z první výbavy a od nichž neexistuje samostatný doklad o prodeji pneumatik a jejich montáži

 

7. Podmínky účasti v programu:

Účastníkem programu může být fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let nejpozději v den předcházející dni její registrace do programu nebo právnická osoba, s doručovací adresou a trvalým pobytem (sídlem firmy) v České republice (dále jen „spotřebitel“ či „účastník“). Do programu je nutné produkty s garancí zaregistrovat nejpozději 30 dnů od jejich nazutí na vozidlo u vybraného smluvního partnera.

Registrace v programu ContiGarant trvá 12 měsíců ode dne nazutí pneumatik na vozidlo.

Programu se nemohou zúčastnit osoby, které jsou zapojeny do organizačního vztahu k „programu“, tedy osoby, které jakýmkoli způsobem ovlivňují průběh „programu“, organizátoři „programu“, jakož i osoby příbuzné k těmto osobám v řadě přímé, jejich sourozenci a manželé a další osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Pokud se i přes výše uvedené stane účastníkem programu vyloučená osoba, garance takovému účastníkovi nenáleží.

Účastníkem programu se stává osoba, která nakoupila pneumatiky na základě řádného daňového dokladu a ten na místě řádně uhradila peněžními prostředky v hotovosti nebo bezhotovostní platbou pomocí platební karty. Akce se nevztahuje na případy, kdy účastník od kupní smlouvy odstoupil, vyjma případů, kdy bylo účastníkovi nahrazeno vadné zboží za bezvadné.

Z programu jsou vyjmuty veškeré zakoupené pneumatiky uhrazené jiným než povoleným způsobem, především se to týká platby na fakturu.

 

8. Účast v programu:

Spotřebitel se může zapojit do programu tak, že:

 1. v době od 1. 9. 2016 do skončení programu zakoupí u smluvních partnerů uvedených na webových stránkách www.contigarant.cz produkty s garancí, resp. – nové osobní, SUV nebo 4x4 pneumatiky značky Continental a uschová si daňový doklad o tomto nákupu (dále jen „garanční účtenka“) a současně si nechá garanční pneumatiky nazout na své vozidlo u smluvního partnera, uvedeného na www.contigarant.cz.
 2. následně se v době trvání programu přes garanční aplikaci umístněnou na webových stránkách www.contigarant.cz zaregistruje do tohoto programu. A to tak, že do garančního formuláře, umístěného na www.contigarant.cz uvede své kontaktní a další nezbytné údaje:
  • jméno, příjmení,
  • adresu bydliště,
  • telefonního číslo,
  • e-mail,
  • druh pneu (letní, zimní, celoroční),
  • typ pneu,
  • rozměr pneu,
  • počet zakoupených pneu
  • jednotlivé DOT kódy zakoupených pneu
  • prodejnu, kde proběhl nákup pneu
  • servis, kde proběhlo odborné nazutí zakoupených pneu

   

        a nahraje potřebné doklady ve formátu jpeg nebo pdf

   

  • doklad o nákupu pneu
  • doklad o nazutí pneu


a vysloví svůj souhlas s pravidly tohoto programu. Souhlasem potvrzuje, že skutečně řádně zakoupil produkty s garancí způsobem a v termínu odpovídajícím těmto pravidlům programu, a nechal si pneumatiky nazout u smluvního partnera pořadatele programu a zároveň vyslovuje svůj souhlas s pravidly tohoto programu. Touto první registrací získá spotřebitel unikátní identifikační číslo k danému nákupu (dále jen „ID“).

ID je spotřebiteli zasláno na jím uvedený e-mail při registraci. Slouží k unikátní identifikaci jeho registrace a současně s ním může spotřebitel na webových stránkách programu zjistit stav své žádosti o poskytnutí garance.
DOT kód je 12timístný kód, který je umístěn na bočnici každé pneumatiky. Pro registraci do programu ContiGarant je podstatné poslední čtyřčíslí kódu, tj. údaj např. 2815. (týden a rok výroby pneu).

Spotřebitelé, jejichž registrace neobsahující všechny požadované údaje či souhlasy, a které nebyly doplněny ani po výzvě organizátorem, případně provedené mimo dobu trvání programu, nebudou do programu zařazeni.

 1. Po registraci do programu je spotřebitel po dobu 12 měsíců od okamžiku nazutí oprávněn v případě splnění podmínek stanovených tímto programem uplatnit garanci na zakoupené a následně poškozené pneumatiky (dále jen „garance“).

  Principem garance je poskytnout spotřebiteli 100% náhradu za poškozené pneumatiky (náhrada ceny uvedená na dokladu o nákupu pneu), které byly řádně zakoupeny, nazuty a následně zaregistrovány na stránkách programu www.contigarant.cz a splňují veškeré podmínky podle pravidel programu ContiGarant. Pořadatel se zavazuje uhradit maximálně cenu za nákup pneumatik uvedenou na garanční účtence resp. dokladu o nákupu pneu (musí se jednat o tržní cenu), nemůže být vyplaceno více.
 2. Spotřebitel může požádat o poskytnutí garance na stránkách programu www.contigarant.cz, kde vyplní zde umístěný formulář „Žádost o garanci“.

  Ve formuláři uvede:
  • ID, které získal spotřebitel při registraci nákupu
  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • číslo bankovního účtu
  • popis poškození


a nahraje čtyři fotografie

  • fotografii celého kola vozidla
  • fotografii místa poškození pneumatiky
  • fotografii DOT čísla poškozené pneumatiky
  • fotografii rozměru pneumatiky


a pokud bylo poškození pneumatiky šetřeno Policií ČR, nahraje policejní protokol (např. při poškození vandalismem).

A tento řádně a úplně vyplněný formulář odešle prostřednictvím jeho funkčnosti pořadateli programu v době jeho trvání.

Spotřebitel je povinen uchovat garanční účtenku a poškozenou pneumatiku po dobu řešení garance, tj. 30 dnů od podání žádosti o garanci. V případě nemožnosti identifikovat poškození pomocí fotografií, je povinen poslat poškozenou pneumatiku na adresu, která mu bude sdělena organizátorem. V případě uznání garance náklady na dopravu a likvidaci dotčené pneu hradí pořadatel.

 1. Pokud jsou splněny všechny výše uvedené náležitosti, bude spotřebitel do 30 dnů od podání žádosti o garanci vyrozuměn e-mailem o stavu garance. Oznámení bude spotřebiteli zasláno na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Stav garance si může spotřebitel ověřit také pomocí ID, které zadá na homepage programu na www.contigarant.cz do políčka Stav mé garance. Garance může mít pouze dva možné závěry:
  • garance je schválena – spotřebitel je o stavu vyrozuměn e-mailem a garanční částka mu bude do 60 dnů od odeslání oznámení o schválení vyplacení garance vyplacena na uvedený bankovní účet.
  • garance je zamítnuta – spotřebitel je o stavu vyrozuměn e-mailem, jehož součástí je i zdůvodnění zamítnutí plnění garance. Proti tomuto rozhodnutí není možné odvolání.


Vyplacení probíhá bezhotovostním převodem na účet spotřebitele, který uvedl ve formuláři „Žádost o garanci“.

9. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů:

Přihlášením do programu účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro tyto účely – více informací viz Souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

10. Další podmínky programu:

Každý jednotlivý spotřebitel může registrovat neomezené množství garancí, jedna registrace může obsahovat 1 – 4 pneumatiky splňující podmínky programu.

Spotřebitel není oprávněn požadovat místo peněžního jakékoliv jiné plnění a nemůže nárokovat více, než mu bude vydáno. Pořadatel ani organizátor tímto nejsou vůči účastníkům programu jinak zavázáni a ti nemají nárok na jakákoli jiná plnění z jejich strany, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel a organizátor neodpovídají za plnění dodávaná třetími stranami.

Garance není právně vymahatelná.

Nepřevzaté garance (vrácené finanční prostředky) z bezhotovostní transakce propadají pořadateli. Pořadatel neodpovídá za případnou ztrátu garance (vrácené finanční prostředky) při jejím zaslání bezhotovostní platbou na účet spotřebitele. Za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu programu, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti s programem či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, mobilních operátorů nebo s jejich dostupností pro spotřebitele, ani za poškození a škody na počítačovém vybavení účastníka a dalších osob v souvislosti s účastí v programu či se stahováním materiálů v rámci tohoto programu pořadatel neodpovídá.

Spotřebitel nemůže nárokovat jinou garanci, než která mu bude vydána a nemá nárok garanci reklamovat. Garanci není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Účast v programu ani garanci není možné vymáhat soudní cestou.

O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

Pořadatel ani organizátor není zodpovědný za případné škody, které by spotřebitelům mohly vzniknout v souvislosti s účastí na programu, či v souvislosti s užíváním garančního plnění.

Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat kdykoliv po jakémkoliv účastníkovi programu předložení garanční účtenky či předmětného produktu s garancí a to za účelem ověření nároku na účast v programu, zejména v případě podezření na nekalé jednání a to i v případě, kdy účastník neuplatnil svůj nárok na garanční plnění.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z programu účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřiznat garanční plnění v případě, pokud panují pochybnosti o způsobu získání garančních účtenek ze strany účastníků či v případě porušení pravidel programu ze strany účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání programu, program odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit jeho pravidla po celou dobu jeho trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla. Právo pořadatele ukončit program se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informační technologie, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh programu a/nebo pokud není možné v programu pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu pořadatele a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh programu.

Pořadatel a organizátor programu jsou oprávněni kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v programu a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce s programem spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze spotřebitelů z programu v případě, že by takový spotřebitel porušoval pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla spotřebiteli vzniknout.

Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách soutěže www.contigarant.cz, jakož i v sídle pořadatele. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti s programem, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci programu za jediná, úplná, konečná a závazná. Dotazy ohledně programu je možné zasílat na e-mail programu: info@contigarant.cz.

Osoby nesplňující podmínky účasti v programu nebo jednající v rozporu s pravidly programu nebudou do programu zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání garance, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na garanci. Garance v takovém případě propadá pořadateli programu. Spotřebitel bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze spotřebitelů či jiné osoby, která dopomohla danému spotřebiteli k získání garance.

Co je ContiGarant

Contigarant

ContiGarant je nejlepší rozšířená záruka na pneumatiky Continental.

Program je určen pro uživatele osobních pneumatik.

V případě neopravitelného poškození garantuje vrácení plné nákupní ceny.

Nákup a nazutí nových pneumatik je potřeba uskutečnit u smluvního partnera.

Registrace do programu musí být provedena do 30 dnů od nazutí pneumatik na vozidlo, garanci je možné uplatnit po dobu 12 měsíců od data nazutí.

ContiGarant je určen pro zákazníky (fyzické i právnické osoby), kteří uhradili pneumatiky i nazutí v hotovosti, platební kartou případně bezhotovostním bankovním převodem.

Stav mé garance

Vyhledat prodejce

Vyhledat servis

Kontakt

Kontaktujte nás na e-mailové adrese info@contigarant.cz